Przejdź do treści

PCPR Koszalin

Zamówienia publiczne

Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Nabór pracowników

Druki do pobrania

Informacje

Ogłoszenie

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Koszt utrzymania w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Strategia rozwiązywania problemów społecznych

Sprawozdania

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuro Obsługi Interesanta

Koszt utrzymania w jednostkach pomocy społecznej powiatu koszalińskieego w 2009 r.

ZARZĄDZENIE Nr  11/09

STAROSTY KOSZALIŃSKIEGO

z dnia  19   lutego 2009 r.

 

w sprawie ustalenia na 2009 rok średniego miesięcznego kosztu utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej oraz dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej Powiatu Koszalińskiego.

 

Na podstawie art. 60 ust. 1 i 2 pkt 2, art. 86 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2008 r. Nr 115 poz. 728, Nr 171, poz. 1056, Nr 216 poz. 1367, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 6 poz. 33) zarządza się, co następuje:

 

§ 1. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania mieszkańca w domach pomocy społecznej Powiatu Koszalińskiego w następujących wysokościach:

1)   Dom Pomocy Społecznej w Cetuniu – 2.498,75 zł,

2)   Dom Pomocy Społecznej im. Anselma Alojzego Młodzika  w Parsowie – 2.583,75 zł,

3)   Dom Pomocy Społecznej w Mielnie – 2.481,27 zł,

4)   Dom Pomocy Społecznej w Żydowie – 2.230,00 zł,

5)   Dom Pomocy Społecznej w Nowych Bielicach – 2.854,73 zł,

6)   Dom Pomocy Społecznej w Bobolicach – 2.095,82 zł.

§ 2. Ustala się średni miesięczny koszt utrzymania dziecka w Wielofunkcyjnej Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Dom Dziecka” w Mielnie w wysokości 4.229,76 zł.


§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodnio­pomorskiego.