Przejdź do treści

PCPR Koszalin

Zamówienia publiczne

Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Nabór pracowników

Druki do pobrania

Informacje

Ogłoszenie

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Koszt utrzymania w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Strategia rozwiązywania problemów społecznych

Sprawozdania

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuro Obsługi Interesanta

„Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w ramach programu Modułu III

 

W ramach nowego programu PFRON, dedykowanego przeciwdziałaniu skutkom pandemii, osoby z niepełnosprawnościami, które na skutek zamknięcia placówek rehabilitacyjnych, utraciły możliwość korzystania w okresie od 9 marca 2020 roku do 4 września 2020 roku z zajęć przez nie realizowanych, mogą ubiegać się o wsparcie finansowe.

 Z tej formy pomocy mogą skorzystać mieszkańcy Powiatu Koszalińskiego posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (a w przypadku osób do 16. roku życia – aktualne orzeczenie o niepełnosprawności), których placówki nie działały z powodu pandemii  przez co najmniej 5 kolejnych dni roboczych.

 Ze świadczenia skorzystać mogą:

         uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej;

         uczestnicy środowiskowych domów samopomocy;

         podopieczni dziennych domów pomocy społecznej;

         podopieczni placówek rehabilitacyjnych prowadzonych przez organizacje pozarządowe realizujące zadania zlecone ze środków PFRON (w tym dzieci i młodzież niepełnosprawna);

         uczestnicy programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorczą PFRON, którzy w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;

         pełnoletni (od 18. do 25. roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych;

         pełnoletni (od 18. do 24. roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych

Wsparcie polega na przekazywaniu miesięcznego świadczenia w stałej wysokości 500 zł przez okres 3 miesięcy, licząc od marca 2020. We wniosku należy wskazać konkretny ośrodek, którego działalność została zawieszona w związku z zagrożeniem epidemicznym, uniemożliwiając podopiecznym korzystanie ze wsparcia świadczonego w sposób ciągły, tj. co najmniej 5 dni w tygodniu, w miesiącach, których dotyczy wniosek.

 

Ważne! Świadczenie nie przysługuje jednak osobom, których opiekunowie pobierają lub pobrali w danym miesiącu zasiłek opiekuńczy, przyznawany w przypadku zamknięcia żłobka, klubu dziecięcego, przedszkola, szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko, oraz w przypadku braku możliwości sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu zagrożenia COVID-19.

 

Złożenie wniosku

W imieniu osób niepełnoletnich oraz ubezwłasnowolnionych częściowo lub całkowicie     z wnioskiem mogą wystąpić opiekunowie prawni tych osób. Wsparcie mogą również uzyskać osoby, których niepełnosprawność potwierdzona została orzeczeniem  wydanym przez lekarza orzecznika ZUS. Wnioski można składać w trybie ciągłym do 4 września 2020 r. przez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON – sow.pfron.org.pl. W przypadku braku możliwości skorzystania przez wnioskodawcę  z systemu dopuszczalny jest inny sposób  złożenia wniosku (np. osobiście, drogą pocztową). Adres pocztowy: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Koszalinie, ul. Racławicka 13, 75-620 Koszalin.

 

Szczegółowe informacje dotyczące programu:

https://www.pfron.org.pl/aktualnosci/szczegoly-aktualnosci/news/pomoc-pfron-dla-osob-niepelnosprawnych-w-zwiazku-z-epidemia-koronawirusa/

Formularz wniosku o dofinansowanie Modułu III

37 KBPobierz