Przejdź do treści

PCPR Koszalin

Zamówienia publiczne

Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Nabór pracowników

Druki do pobrania

Informacje

Ogłoszenie

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Koszt utrzymania w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Strategia rozwiązywania problemów społecznych

Sprawozdania

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuro Obsługi Interesanta

Informuję, że 17 lipca 2019 r. została przyjęta uchwałą Zarządu PFRON nr 49/2019 modyfikacja dokumentu pn. "Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów programu "Aktywny Samorząd" w 2019 roku.
W bieżącym roku osoby niepełnosprawne zamieszkujące w powiecie koszalińskim mogą składać wnioski o dofinansowanie zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym w ramach Obszaru C
Zadanie 1 "Aktywny samorząd" .
Warunkiem uczestnictwa w programie jest:
- znaczny stopnień niepełnosprawności lub z orzeczeniem o niepełnosprawności w przypadku osób do 16 roku życia;
- zatrudnieniu lub nauka lub potwierdzone opinia eksperta PFRON rokowania uzyskania zdolności do pracy albo do pojęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie;
- wiek do lat 18 lub wiek aktywności  zawodowej lub zatrudnienie;
- dysfunkcje uniemożliwiające samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego napędzie ręcznym.
Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10 tys. zł, a minimalny udział własny w zakupie to 10% ceny wózka brutto.
W załączeniu: wzór  dodatku do formularza wniosku o dofinansowanie wraz  ze wzorem zaświadczenia lekarskiego, dotyczący zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym.
Wnioski można składać u Realizatora Programu "Aktywny Samorząd":
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie 75-620 Koszalin, ul. Racławicka 13.
Informację telefoniczne : 94 34 71 222 lub 223