Przejdź do treści

PCPR Koszalin

Zamówienia publiczne

Prowadzone rejestry, ewidencje, archiwa oraz sposoby i zasady udostępniania danych w nich zawartych

Nabór pracowników

Druki do pobrania

Informacje

Ogłoszenie

Informacje dla osób niepełnosprawnych

Koszt utrzymania w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej

Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie

Strategia rozwiązywania problemów społecznych

Sprawozdania

Kontrole

Biuletyn Informacji Publicznej

Biuro Obsługi Interesanta

Wnioski- Moduł I

Aktywny samorząd - Wnioski O (podopieczni ) - Moduł I

99 KBPobierz

Aktywny samorząd - Wnioski P Moduł I

167 KBPobierz

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie kolejny rok  jest Realizatorem pilotażowego programu „Aktywny Samorząd", finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

MODUŁY, OBSZARY I ZADANIA REALIZOWANE W ROKU 2019:

MODUŁ I Likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Obszar A Likwidacja bariery transportowej
Zadanie 1 Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu)
Zadanie 2 Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją ruchu)
Zadanie 3 Pomoc w uzyskaniu prawa jazdy (dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją słuchu)
Zadanie 4 Pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu (dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją słuchu)

Obszar B Likwidacja barier w dostępie do uczestnictwa w społeczeństwie informacyjnym
Zadanie 1 Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dla osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym – dysfunkcja obu kończyn górnych lub narządu wzroku)
Zadanie 2 Dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
Zadanie 3 Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dla osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym - dysfunkcja wzroku)
Zadanie 4 Pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania (dla osób niepełnosprawnych z dysfunkcją słuchu)
Zadanie 5 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego

Obszar C Likwidacja barier w poruszaniu się
Zadanie 2 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
Zadanie 3 Pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości
Zadanie 4 Pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny (co najmniej na III poziomie jakości)
Zadanie 5 Pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego

Obszar D Pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dofinansowania do kosztów pobytu dziecka w przedszkolu, żłobku dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, aktywnych zawodowo, pełniących rolę opiekuna prawnego dziecka)

MODUŁ II
Pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym (dofinansowania do nauki w szkole wyższej lub policealnej lub kolegium lub przewodu doktorskiego otwartego poza studiami doktoranckimi dla osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności)

TERMINY PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW:
- Moduł II semestr letni - od 7 marca do 30 marca 2019 r.
- Moduł II semestr zimowy - od 2 września do 10 października 2019 r.
- Moduł I - od 20 maja do 31 sierpnia 2019 r.

Wnioski dostępne w zakładce: Osoby niepełnosprawne/Pliki do pobrania/Pilotażowy Program Aktywny samorząd”.

 

Aktywny samorząd – treść programu

 

   Harmonogram realizacji pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2019 r.

 

Termin

Opis

07.03.2019 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 w ramach Modułu II

30.03.2019 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2018/2019 w ramach Modułu II

26.04.2019 r.

Termin zawarcia/aneksowania umowy w sprawie realizacji programu pomiędzy Realizatorem programu i Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

20.05.2019 r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach Modułu I

31.08.2019 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach w ramach Modułu I

02.09.2019r.

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020 w ramach Modułu II

10.10.2019 r.

Termin zakończenia przyjmowania wniosków o dofinansowanie w ramach roku szkolnego/akademickiego 2019/2020  w ramach Modułu II

04.12.2019 r.

Ostateczny termin składania przez Realizatora programu dodatkowego zapotrzebowania na środki potrzebne na realizację programu.

15.04.2020r.

Termin złożenia przez samorząd powiatowy sprawozdania z realizacji programu w 2019 r. (zakończenia wypłat dofinansowania w odniesieniu        do wniosków złożonych w 2019 r.)

30.08.2020 r.

Termin rozliczenia środków finansowych przekazanych na realizację programu w 2019 roku – do tego dnia wszystkie umowy dofinansowania zawarte pomiędzy Realizatorem programu a Wnioskodawcami powinny zostać rozliczone.

https://www.pfron.org.pl/o-funduszu/programy-i-zadania-pfron/programy-i-zadania-real/aktywny-samorzad/dokumenty-programowe/aktywnysamorzad2018/


Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu Aktywny samorząd w 2019 roku.

334 KBPobierz na dysk

Zasady dotyczące wyboru, dofinansowania i rozliczania wniosków o dofinansowanie w ramach modułu I i II

187 KBPobierz na dysk

Zarządzenie nr 5-2019 Dyrektora PCPR w Koszlainie w sprawie określenia zasad przyznawania dofinansowania ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu -Aktywny samorząd- w 2019 roku

196 KBPobierz na dysk